នៅរសៀល ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ លោក គាត ហ៊ុល អភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថា
តាមគោលការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ គឺបានឲ្យបង្កើតភូមិបន្ថែមទៀតខណ:បច្ចុប្បន្នក្រុងប៉ោយប៉ែត គឺ មាន០៣ សង្កាត់ និង ភូមិ ៣៨ ហើយក្នុងនោះភូមិដែល និង ត្រូវបង្កើតបន្ថែមទៀត គឺ ៣០ភូមិ សរុបទាំងអស់ស្មើនិង ៦៨ ភូមិទូទាំងក្រុង ។ ហើយក្នុងនោះ បង្កើតក្នុង ១ ភូមិ ចាប់ពី ១៥០ គ្រួសារឡើងទៅ ។ ដោយឡែក ការបំបែកសង្កាត់ គឺនៅមិនទាន់ជាក់លាក់នោះទេ ដោយសារមិនទាន់បានសិក្សាទីតាំងច្បាស់លាស់នៅឡើយ ថា តើគួរបង្កើតនៅកន្លែងណា ។ ដោយលោកបន្តថា តាមការសិក្សា និង គំរោងផែនការណ៍របស់រដ្ឋបាលក្រុង និង ធ្វើការស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីបំបែកសង្កាត់ម០៣ ៕
បន្ថែមទៀត

By pcs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed